Forslag til Høringssvar

Vejledning til at skrive høringssvar til VVM-undersøgelsen af Hærvejsmotorvejen, Ny Midtjysk Motorvej, Give-Haderslev:
1)    Vær opmærksom på, at der ikke er nogen klageadgang. Alle klageadgange blev fjernet i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Danmark lever ikke op til EU-lovgivningen.
2)    Hvert høringssvar skal være personligt. Fælles eller kopierede høringssvar tæller Vejdirektoratet som ét høringssvar.
3)    Start med at understrege, at du er imod motorvejen i sin helhed. Lad være med at foreslå en anden linjeføring eller en anden motorvej som f.eks. Kattegatbroen. Vejdirektoratet deler folk op i motorvejsmodstandere eller ”bare-ikke-i-min-baghave-modstandere”.
4)    Brug ord som støjforurening, Hærvejsmotorvej i stedet for Ny Midtjysk Motorvej og folkevalgte i stedet for politikere.
5)    Skriv om naturområder, som du ønsker, skal være forblive stilleområder.
6)    Tag udgangspunkt i dit eget lokalsamfund og dit eget hus. Skriv bare, at du ikke vil have støj og gener. Find ud af, hvor meget støj din bolig vil blive ramt af. Gør det samme for din lokale skole, børnehave, kirke, præstegård med mere. https://www.vejdirektoratet.dk/sektion/vvm-undersogelse-ny-midtjysk-motorvej-fra-give-til-haderslev#1
7)    Find ud af, hvad det betyder for fremkommeligheden i dit område. Små veje vil blive spærret af, så man skal køre omveje for at nå frem til arbejde, skole, fritidsinteresser og indkøb. https://maps-eu.ramboll.com/NyMidtjyskMotorvej/?fbclid=IwAR171stxAKc0cRvqxV41dF3x_2NsVtlIOcU7Ptk1qSUMOah5Y3Np88cHpUY F.eks. kan dit lokale skoledistrikt blive påvirket, så din lokale skole bliver lukningstruet. Blokerede skoleveje, færre boliger i området = færre børn. En motorvej skal ligge mindst 300 m fra kirker, og må ikke påvirke indblikket til kirken. I VVM-undersøgelsen skriver de om 4 kirker, hvor motorvejen skæmmer kirkerne.
8)    Påpeg det, hvis du kan se, at der er fejl i VVM-undersøgelsen, f.eks. hvis der mangler truede dyrearter og planter.

Eksempel for Lejrskov-Jordrup området.
Mit høringssvar for Vestermarksvej 10E, 6064 Jordrup:
Indledningsvis vil jeg understrege, at jeg er imod Hærvejsmotorvejen i sin helhed uanset linjeføring.
Når man læser VVM-undersøgelsen, kan jeg slet ikke forstå, at den kan overhovedet bygges. Den vil støjforurene Natura 2000-områder, den krænker kirkelinjer og andre fredninger, den vil ødelægge unikke naturlandskaber som f.eks. Kolding Ådal, og der vil komme knaphed på grus, så man vil være nødt til at oprette nye grusgrave. Forundersøgelsen på Give-Hobro-motorvejen konkluderer, at motorvejen vil gå igennem Natura 2000-områder, hvilket er imod EU-lovgivning. Når man hører politikere tale for motorvejen, får man indtrykket af, at de slet ikke har læst hele VVM-undersøgelsen. Indsigelser er ligegyldige og har ingen betydning. Denne VVM-undersøgelse er en skueproces. Der er ingen reel borgerinddragelse. Danmark lever ikke op til EU-lovgivningen om VVM-undersøgelser. Derfor bør VVM-undersøgelsen gå om, når Danmark har indført den påkrævede lovgivning, med mindre planerne om Hærvejsmotorvejen helt tages af bordet.
Ny Midtjysk Motorvej er en forkert betegnelse. Haderslev-Give motorvejen kommer til at gå igennem Østjylland, hvor der i forvejen er tre motorveje. Vi har også andre store veje til Grindsted og Billund, hvor der ikke er trængsel. Vi vil ingen glæde få af Hærvejsmotorvejen. Vores lokale motorvejstilkørsel på E20 vil blive sløjfet. Små lokale veje vil blive lukket for gennemkørsel, så vi vil skulle køre længere for at komme rundt. Vi har ikke brug for denne motorvej.
Vores hus ligger 900 m fra 4 ud af 6 foreslåede linjeføringer af Hærvejsmotorvejen. Vores hus og have vil blive støjforurenet med 53 dB, måske mere. Vi tror ikke på, at to rækker levende løvfældende hegn kan reducere støjen i den grad, som Vejdirektoratet har beregnet. Det kan skade mit og min families helbred. Det vil medføre et fald i prisen på vores ejendom med op til 60%. Det er penge, som min mand og jeg har arbejdet for og betalt af penge, vi har betalt skat af. Vi har boet i vores bolig i 20 år. Vores børn er født og opvokset her, så vi har minder og tilknytning, som vi ikke ønsker at flytte fra. På den anden side er der mange ulemper ved at bo på landet, og de vil ikke kunne opvejes af stilhed og smuk natur, hvis Hærvejsmotorvejen bliver bygget.
Hærvejsmotorvejen vil gå forbi smukke naturområder, som også vil blive støjforurenede. Hærvejsmotorvejen vil skade dyrelivet og naturen. Det er beskrevet i VVM-undersøgelsen, og der kunne tilføjes mere. Lokale smukke områder vil blive skæmmet. Kolding Ådal/Åkjær Ådal, som er et unikt landskab vil blive gennemskåret af Hærvejsmotorvejen. Skærsø vil ligge bare 2 km fra Hærvejsmotorvejen og støjen vil være generende, når man går tur omkring søen eller bader i den. Syvårssøerne er et stort turistmål i dag. Med bare 1 km’s afstand ved en kommende motorvej vil fornøjelsen ved at gå tur ved søerne være stærkt reduceret.
Vores skole og børnehave med sportspladser, som er vores lokale livsnerve, vil risikere at lukke. Børnetallet vil falde yderligere, når flere boliger bliver eksproprieret. Fynslundområdet, hvor skolen og børnehaven ligger, vil blive støjforurenet med ca. 53 dB. Vores institutioner vil få svært ved at tiltrække børn fra tilstødende skoledistrikter. Mange vil undlade at flytte til Jordrup pga. støjforurening.
Lejrskov Kirke vil få 58 dB støjforurening. Indblikket til kirken, som ligger så smukt, vil blive skæmmet voldsomt. Præstegården vil få 63 dB støjforurening. Når de unge mennesker skal til konfirmandforberedelse, vil de ikke kunne køre dertil med bussen, idet Lejrskov Kirkevej vil blive spærret. Veerst Kirke vil få 53-58 dB støjforurening uanset linjeføring.
Den måde, som støjramte bliver behandlet på, er dybt kritisabel. Vi har en vejledende støjgrænse i Danmark på 58 dB. I henhold til WHO bør den være 53 dB. Alligevel kan man ikke forvente at blive tilbudt ekspropriation, medmindre boligen får en forventet støj på mindst 66 dB. Man kan få lidt tilskud til støjsikring af sin bolig, hvis støjen er over 63 dB. At ens have også er støjramt, tages der ikke hensyn til, også selvom udendørssarealer er den væsentligste grund til, at folk bor på landet. Desuden bliver støjramte meget lidt kompenseret i øvrigt. Kompensationen nærmer sig slet ikke værditabet.
Motorvejen skal dimensioneres til en hastighed på 130 km/t. Da Leif Hald til et borgermøde fortalte om, at et canadisk studie viste, at boliger ikke falder i værdi i Canada, selvom de ligger indenfor 1,5 km fra motorvejen, så nævnte han ikke, at der er 8 måneders vinter i Canada. Det er så koldt, at vejene ikke kan saltes, hvorfor hastigheden er begrænset pga. føret. Den maximale tilladte hastighed er 80-100 km/t på motorveje. En canadisk motorvej er derfor meget mindre støjforurenende end en dansk motorvej. Vi beder om, at hvis Hærvejsmotorvejen skulle blive bygget, så skal hastigheden være max 80-100 km/t.
Vi beder om, at Vejdirektoratet viderebringer til de folkevalgte, hvor stor modstand, der er imod denne motorvej. Vi ønsker, at Hærvejsmotorvejsprojektet helt bliver sløjfet, så vi borgere ikke skal leve i usikkerhed længere.

Høringssvar fra voksne børn.
1.    Teenager
4-6 ud af seks foreslåede linjeføringer går forbi, der hvor jeg bor. Vores hus ligger 900 m fra, hvor motorvejen kunne komme. Jeg er næsten 18 år gammel, og jeg er flyttet hjemmefra længe inden 2030. Jeg protesterer over denne motorvej uanset, hvor den kunne komme til at ligge. Jeg har boet et år i Canada. Jeg synes, at det vil være sørgeligt, hvis Danmark udvikler sig som Canada. Overalt i Canada ja, selv ude på landet kan man høre vejstøj. Alle har en bil. Når børn fylder 16 år, anskaffer de sig en bil. Der er kæmpe parkeringspladser foran gymnasierne. I det hele taget er byerne præget af parkeringspladser og meget brede veje. Det er vanskeligt, nogle steder umuligt at bevæge sig til fods eller på cykel. Byerne er frygteligt grimme. Europæiske byer meget kønnere, fordi de er blevet bygget, inden bilen blev opfundet.
Hærvejsmotorvejen skal IKKE bygges.
2.    Teenager
Hærvejsmotorvejen bør ikke bygges. Jeg skriver ikke dette, fordi jeg bliver berørt af motorvejen. Jeg er flyttet hjemmefra, længe inden den bliver bygget. Jeg er 19 år gammel.
Danmark har en forpligtelse til at reducere CO2-udledningen af hensyn til klimaet. Danmark lever ikke op til EU-lovgivningen mht. VVM-undersøgelser.  Danmark bryder EU-lovgivningen ved at bygge motorveje tæt på og igennem Natura-2000-områder. Danmark er det land i EU, som har absolut mindst fredet natur. Min morfars gård ligger 20 m fra Esbjergmotorvejen. Da den blev bygget sidst i 90’erne, fik min far 4000 kr i erstatning for gener af motorvejen. Han fik 80.000 kr for lidt over 10. 000 m2 jord. Før motorvejen fiskede man i åen, kælkede på bakkerne og stod på skøjter. Det har vi ikke lyst til nu. Man kan ikke høre hinanden uden at råbe. De mennesker, der bor der nu, kan ikke engang holde ud at sove med åbne vinduer om natten.
Danmark bør behandle sine borgere bedre og leve op til internationale forpligtelser. Vi skal bevare vores natur for vores egen og vores efterkommeres skyld.

Høringssvar fra borger i nærområdet

Høringssvar fra Tina Petersen
Jeg er imod Hærvejsmotorvejen. Det gælder hele Hærvejsmotorvejen uanset linjeføring.
Hærvejsmotorvejen vil ødelægge naturoplevelser i mit nærområde, bland andet hele området ved Randbøl Hede. Her er et udlagt stilleområde, som fuldstændig vil miste sin magi som følge af trafikstøjforurening. På kanten af Vejle Ådal vil trafikstøjforureningen forstærkes gennem ådalen. Det oplever vi tydeligt, når der har været arrangementer på Vandel Flyveplads. Disse høres helt til Ravning Enge.
Naturoplevelser er en underkendt og knap ressource, som såvel lokale og alle danskere nyder godt af. Når man fortæller folk fra andre områder i landet om Hærvejsmotorvejen og de områder, den ville ødelægge, så lytter folk med vantro. Ingen kan tro, at planer, der ødelægger så store naturværdier, kan blive virkelighed. Hærvejsmotorvej NEJTAK

Høringssvar fra XX
Jeg er imod Hærvejsmotorvejen. Det gælder hele Hærvejsmotorvejen uanset linjeføring.
Som borger i Danmark mener jeg, at det er en national katastrofe, at vores lille land skal belastes af en ødelæggende 180 km. lang motorvej i Jylland. Det er ikke et problem alene for lokale borgere, der rammes af de ødelæggende gener i form af luft- og trafikstøjforurening, værditab på/usælgelige boliger, sundheds- og livevilkårsforringelser. Det er et nationalt problem.
Hærvejsmotorvejen vil medføre luft-og trafikstøjforurening i rigtig mange landsbyer og for mange boligejere langs de VVM-undersøgte kilometer for ikke at nævne den samlede strækning på ca. 180 km. Vi skal udnytte de eksisterende veje meget bedre. Ikke mere motorvej.

SENESTE NYT
Høringsrunde Klode Mølle
Det er nu vi skal stå sammen. Uanset om du bor nede ved strækningen Give – Haderslev eller oppe Løvel - Klode Mølle er det vigtigt at gøre modstand for at undgå en Hærvejsmotorvej før eller senere.
Læs mere

Ny bestyrelse (1)
Foreningen HærvejsmotorvejNEJTAK har haft generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Der er nu sket et skift i formandskabet:
Læs mere

Generalforsamling 2022
Generalforsamling mandag den 25. April kl 19.00 Fysisk møde og netmøde.. se nærmere
Læs mere

因为之前我去看过医生, 医生说我有乳腺管堵塞和增生丰胸,营养吸收不进去,才导致胸部发育不起来的,现在乳腺管堵塞和增生都改善好了丰胸产品, 胸部也变得坚挺起来,没想到这个酒酿蛋还有疏通乳腺的功能。现在我的胸部也非常丰满了酒酿蛋丰胸, 当我那个男朋友再度出现在我眼前的时候,你们应该能猜到我鄙视他的表情,嘿嘿。想丰胸的姐妹们丰胸方法,现在真的是可以实现自己梦想的一刻了!