Generalforsamling afholdt

Formandens beretning 2019

Kære generalforsamling

I det forgangene år har vi i realiteten været 6 bestyrelsesmedlemmer, da Frank Schwaner hurtigt efter en sygemelding fik et ny job, med skiftende arbejdstider. Han træder ud af bestyrelsen af samme grund og pga. sit arbejde som kampagneleder for LA til det kommende folketingsvalg.

Snart har det ene efter det andet stjålet dagsordenen. Der har været udmeldinger fra tilhængernes side og lobbyister, som støtter og råber på motorvej generelt. Meget at sætte sig ind i og holde øje med. Vi prøver som sædvanligt at holde os opdaterede.  Informationerne kommer både som debatindlæg og i nyhederne fra VD.

Andra er jævnligt i kontakt med VD og får tilføjet naturområder.

Per har arbejdet med at få styr på naturområderne og de kulturhistoriske værdier i vvm-områderne. Det viser han lidt senere mere om.

Lennart og Britt kører langt fro Viborg, så vi har flyttet bestyrelsesmøderne til Tørring Bibliotek for at mødes lidt mere på halvvejen. Lennart har desuden nøglen til hjemmesiden.

Anna har påtaget sig at skrive referater og er langt om længe også blevet nem id-kortholder.

I den nordlige ende af monsteret bor Jens og Ellen, som ikke er med i bestyrelsen, men som var en tomandshær på natur Folkemødet i Hirtshals. Jeg nåede lige derop før det hele sluttede. De har bl.a. talt med Rasmus Prehn, S. Han fik vist noget at tænke over. Vi fik desuden stukket den gode og meget informative brochure i hånden på nogle DR-journalister.

Andra og jeg har prøvet at bakke bedst muligt op om En-mands-hæren, Thomas Nielsen, som gik på hærvejen med det formål at gøre opmærksom på sagen. Han havde god pressedækning af især 24syv, P4
Syd, VAF, JV og i mindre grad P4Trekanten.

24syv sendte en journalist til at følges med Thomas på noget af ruten, hvor ligeledes Kirsten Rykind slog følge og bidrog med sin viden i området omkring Randbøl Hede. 24syvs udsendte gjorde et godt arbejde, men studieværterne lagde historien ned i slutningen af udsendelsen. De havde ganske enkelt ikke researchet godt nok. De havde ingen fornemmelse af hvilken kæmpe stor og indgribende påvirkning fx støjproblematikken alene udgør.

Andra og jeg sad hjemme ved tasterne, både tlf. og pc. Fingrene glødede, for sådan en tur gennemføres ikke kun på gåben i vore dage.

Sociale medier og pressemeddelelser kan ikke varetages af en pilgrim, ligesom forsyninger måtte fremskaffes.

Sociale medier er i vore dage en hurtig og effektiv måde at komme i kontakt med en ret stor skare. De fleste har en mening om motorveje(n). Det fremgår tydeligt af kommentarer og tilkendegivelser.

Mange har svært ved at skulle sætte deres kryds et andet sted, end de plejer ved det kommende folketingsvalg, men man må sige, at 2023 nu står som året, hvor det første spadestik tages, hvis den siddende regering får magt, som de har agt sammen med DFmed deres infrastrukturplan. Forbindelsesvejen – borgmestervejen – fra E45 til hærvejsmotorvejen, som Vejles borgmester har været ovre for at bed om i transportministeriet, er ikke nævnt i deres infrastrukturplan, men en bagatel på 377 mio. for en omfartsvej i Kim Christiansens hjemby, skræmmer åbenbart ikke, så i en eventuel kommende forhandling kunne man jo godt forestille sig, at der kommer et krav ind i forhandlingen.

S tager afstand fra hærvejsmotorvejen, men prioriterer den lavere i deres plan, som de fremlagde i februar. De sætter ikke årstal på. Den er nævnt.

Til debatten, der følger efter generalforsamlingen, har vi inviteret rigtig mange politikere:

I en gruppe på FB, kommenterede en, at det var et ensidigt panel. Det synes jeg ikke. MEN der et tydeligt, at tilhængere ikke har lyst til at deltage. Partidisciplinen vinder over fornuften og forskning, der siger noget andet. Det er blevet min konklusion. Det kommer jeg vist til at gentage lidt senere.

Til i aften har vi inviteret

  • et medlem af transportudvalget fra hvert parti
  • Ole Birk Olesen, som også var inviteret sidste år, hvor vi tilbød at flytte vores generalforsamling, så han kunne tage direkte fra Hærvejskomiteens årsmøde, hvor han var taler
  • Lokale MF’er eller kandidater til det kommende folketingsvalg
  • To transportforskere
  • DOF
  • DN

Sidstnævnte har sendt en udtalelse til oplæsning. Den gemmer jeg til senere, men det ville være dejligt, om en stor organisation kom med i kampen.

Vi har også forsøgt at få motorvejs-debatten op på et nationalt plan. Det håber jeg, at bestyrelsen vil arbejder videre med i det kommende år.

I valgkampen er miljø- og klimadebatten meget højt på dagsordenen hos de fleste vælgere. Det må vi alle bruge til at gøre opmærksom på, at elbiler i sig selv ikke løser problemet. Mere motorvej genererer mere trafik på ødelæggende motorveje.

Referat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning samt godkendelse heraf

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Budgetoverslag til orientering

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

8. Valg til bestyrelsen og valg af én suppleant

9. Valg af to revisorer og én revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

Ad 1. Tina Petersen valgt

Ad 2. Ann Bøgelund valgt

Ad 3. Formandens årsberetning godkendt. Andra har fået VD til at tilføje naturhotspots på oversigtskort. http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Dokumenter/Documents/80110-RAD-MILJ-RAP-0044.pdf

Tilføjelse til årsberetningen: Andra og Per har lavet en skrivelse og kort og sendt til EU som en forvarsel til en egentlig klage.

Ad 4. Ann Bøgelund har fået Nem-ID til foreningens konto. Der har ikke været ret meget aktivitet på kontoen og saldoen er 10.185 kr pr. dags dato.

Ad 5. Ingen forslag indkommet

Ad 6. Kommende udgift til tryk af brochurer, når Ellen og Jens skal på Naturmøde igen.

Ad 7. Kontingent 100 kr fortsættes

Ad 8. Per, Tina, Ann, Andra, Lennart genvalgt. Frank Schwaner er trådt ud af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg. Kirsten Rykind valgt som suppleant. Folmer Troelsen blev valgt til bestyrelsen.

Ad 9. Ingen bemærkninger.

Ad 10. Eventuelt. Kirsten Rykind spørger til ny høringsfase. Forespørgsel ved foretræde for transportudvalget. Var sidst afsted i 2017. Vi planlægger at besøge den nye regering.

Forslag om at dokumentere Thomas tur på youtube, så unge mennesker kan se den natur, der ødelægges. Thomas foreslår at tage til de store byer i stedet. F.eks. til de store klimademonstrationer. Inger spørger til at få involveret kirkerne.

Debat ved årsmøde i Hærvejsmotorvej Nej Tak

Paneldebat med Vandad Pachai, Ivan Lund Pedersen, Karina Lorentzen Dehnhardt og Bjarne Aasø.

Vejles borgmester holder kaffemøde i Ødsted mandag, den 25.3 i Mosehallen. Han ønsker en forbindelsesvej mellem E45 til Hærvejsmotorvej. (Borgmestervejen)

Vi har inviteret rigtig mange deltagere bl.a. en fra hvert parti i transportudvalget. Trafikforskere, Ole Birk Olesen, men ingen tilhængere af Hærvejsmotorvejen ønsker tilsyneladende at stille op. DN og DOF var også forhindrede i at deltage, men DN havde sendt to udtalelser, som blev læst højt.


Det danske landskab er efterhånden gennemtrævlet af motorveje og landeveje på kryds og tværs. Selvfølgelig har vi brug for at kunne komme rundt, og vil vi have biler, må vi også have veje.

Men hvor mange ny motorveje har vi egentlig brug for?

Og hvad er egentlig kriterierne for at vurdere behovet for motorveje?

Og hvis der reelt er behov for en ny motorvej - den konkrete linjeføring?

Hærvejsmotorvejen er et af flere aktuelle eksempler.

Flere biler - og dermed behovet for flere motorveje - afspejler mange års politisk modvilje mod at fremme den kollektive trafik i tilstrækkelig grad. Vi skal i højere grad have pendlerne over i toge og busser. Ikke være én i hver vores bil i morgentrafikken.

Lastbiltransporter i produktions-Danmark er også en væsentlig del af drivkræfterne bag ønsket om en Hærvejsmotorvej. Her arbejder DN for at få en større del af varetransporten over på tog, både af hensyn til klimaet og trafiksikkerheden.

Det grundlæggende problem er dermed metoderne, man udregner behovet for veje ud fra. Der er noget helt grundlæggende galt!

I Danmarks Naturfredningsforening prioriterer vi en indsats mod klimaforandringerne ekstremt højt. Samtidig ønsker vi at beskytte vores natur og landskaber mod flere og større veje. Derfor arbejder vi for at gøre det mere attraktivt for pendlere at bruge den offentlige transport, så behovet for endnu flere motorveje falder.

Og vi vil forsøge at få politisk fokus på de beregningsmetoder, man anvender i dag, som pudsigt nok altid munder ud i, at en given motorvej er en god samfundsinvestering.

Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med den lokale mobilisering - af hensyn til naturen, klimaet og Danmarks grønne omstilling. I har min støtte og min opbakning.

Venlig hilsen Maria

Kære Tina Petersen,

Fra vores sekretariat i København er jeg blevet bekendt med, at I har inviteret vores præsident Maria Reumert Gjerding til at deltage i debatmødet efter jeres generalforsamlig. Maria har ikke mulighed for at deltage, hvorfor bolden er sendt videre til undertegnede, der er formand i den lokale afdeling af DN. Jeg har heller ikke mulighed for at deltage pga. anden mødeaktivitet.

Der er bestemt ingen begejstring hos DN i vores område for en Hærvejsmotorvej, uanset hvilken linjeføring man måtte vælge. Motorvejen vil med alle tænkelige linjeføringer ødelægge naturområder, den vil skabe et bredt bælte af kontinuerlig støj ned gennem Jylland, den vil yderligere øge antallet af biler, den vil modvirke udbygning af den kollektive trafik, den vil yderligere fragmentere naturområderne og virke som en massiv barriere for den frie bevægelighed af mange af vores dyrearter. Og den vil i mange år fremover øge klimabelastningen med yderligere CO2.

Vi ser langt hellere en udbygning af den kollektive trafik, herunder en modernisering af jernbanenettet. Såfremt der nødvendigvis skal bruges penge på motorveje i Jylland, ville en udbygning af E45 til 6 spor på hele strækningen fra Skærup til Aarhus være at foretrække. Men, men en udbygning af mtorvejene er en skrue uden ende, og al erfaring viser at en udbygning blot skaber yderligere trafik.

De bedste hilsner

Uffe Rømer

Formand DN Vejle

 

Præsentation af deltagere:

Vandad er bosiddende lige op ad Esbjergmotorvejen. Gården har været igennem ekspropriation to gange. Vandad beskriver processen. Erstatningen var meget lille. Der bliver ikke kun eksproprieret jord til selve motorvejen, men der bliver også gravet vandbassiner og grus. Der bliver hældt byggeaffald i markerne ved siden af og med samtidig traktose, bliver markerne vanskelige at dyrke bagefter. Tre vikingegårde blev fjernet til, så der kunne graves grus ud.

Ivan, som har arbejdet med trafik i mange år. Ivan, som er aktiv NOAH kunne bl.a. fortælle:

1)     Per Milner sagde i 2006, da han gik på pension fra Vejdirektoratet, at ”nu har vi veje nok”. Vi har fire gange så mange km motorvej per indbygger som UK.

2)     Intet forskningsbelæg for at anlæg af motorvej giver vækst. Eks. Ringkøbing-Skjern.

3)     Hastighed og kapacitet er ikke proportionel snarere tværtimod. Vil man øge kapaciteten må man sænke hastigheden. Maksimal kapacitet er ved 60-70 km/t.

4)     Forrentningsprocent og sammenligning af VD’s regnemetoder. Vejdirektoratets kort over trængsel viser ikke trængsel andre steder end langs E45 i Jylland.

5)     Vognmændene DLT (5.maj 2018 medlemsblad) ønsker heller ikke Hærvejsmotorvej.

Karina: Kommentarer omkring den demokratiske proces vedr. motorvej i forbindelse med kommunalvalget, hvor der blev lukket ned for debatten. Dette vil gentage sig ved det kommende folketingsvalg, hvorfor VD ikke frigiver noget information før efter sommerferien.

Støjmur/støjbegrænsning er endnu ikke etableret i fornødent omfang ved de motorveje, vi allerede har.

Danmark har meget mindre natur end i andre lande.

Vi skal i stedet satse på mere og bedre kollektiv trafik.

Klimaargumenter vil aktivere én befolkningsgruppe. Andre aktiveres af enkeltsager, om folk der rammes økonomisk. Politikere er mest bange for, at deres vælgere vil lade være med stemme på dem næste gang.

Bjarne: Vi skal ændre vores opfattelse af sandheden. Det er ikke en sandhed at motorveje skaber vækst.

Flytte stemmer væk fra de politiske partier, der ønsker mere motorvej. Mange unge vælgere er meget opmærksomme på klimaproblemer.

Resten af debatten:

I linket kan man se om Kristian Hegner Reinaus forskning om intelligents transportsystemer: https://www.tvsyd.dk/nyheder/24-10-2016/1930/motorvejen-er-en-vaeksthaemmer?autoplay=1#player

31 borgmestre har besluttet sig for, at de vil have en Hærvejsmotorvej, men de har ikke spurgt deres vælgere. Mange af dem har bestyrelsesposter og er forbrødrede med erhvervslivets spidser.

Afgående erhvervschef citeres for: ”Hvis man ikke kan finde på andet, så kan man altid kræve en motorvej.”

Mulighed for at udjævne spidsbelastningstidspunkter (road pricing, fleksibilitet på arbejdspladserne.mm)

Rikke Baltzer Knudsen fra JV vil gerne i kontakt med folk nær motorvejen. rbk@jv.dk tlf.: 25303207. JV planlægger at lave en serie om mennesker langs Hærvejsmotorvejen.

IMG_0849a.jpg 

SENESTE NYT
Høringsrunde Klode Mølle
Det er nu vi skal stå sammen. Uanset om du bor nede ved strækningen Give – Haderslev eller oppe Løvel - Klode Mølle er det vigtigt at gøre modstand for at undgå en Hærvejsmotorvej før eller senere.
Læs mere

Ny bestyrelse (1)
Foreningen HærvejsmotorvejNEJTAK har haft generalforsamling og efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde. Der er nu sket et skift i formandskabet:
Læs mere

Generalforsamling 2022
Generalforsamling mandag den 25. April kl 19.00 Fysisk møde og netmøde.. se nærmere
Læs mere

因为之前我去看过医生, 医生说我有乳腺管堵塞和增生丰胸,营养吸收不进去,才导致胸部发育不起来的,现在乳腺管堵塞和增生都改善好了丰胸产品, 胸部也变得坚挺起来,没想到这个酒酿蛋还有疏通乳腺的功能。现在我的胸部也非常丰满了酒酿蛋丰胸, 当我那个男朋友再度出现在我眼前的时候,你们应该能猜到我鄙视他的表情,嘿嘿。想丰胸的姐妹们丰胸方法,现在真的是可以实现自己梦想的一刻了!