Miljørapporter

Miljørapporter på Vejdirektoratets hjemmeside

I forbindelse med VVM-undersøgelsen af en del af Hærvejsmotorvejen, strækningen Haderslev – Give, har Vej­direktoratet lagt 19 miljø­rap­porter ud på sin hjemmeside under overskriften Rapporter 2019:

 

http://vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/Ny_midtjysk_motorvej/Dokumenter/Sider/default.aspx

På baggrund af feltundersøgelser og eksisterende data redegøres der i rapporterne på kort og i tabeller, for

  • hvor undersøgelseskorridorerne, benævnt A – F, berører beskyttede naturtyper som eng, mose, hede og overdrev
  • hvor korridorerne krydser vandløb
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af de paddearter, der er beskyttet ifølge EU-lovgivningen
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af markfirben
  • hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af flagermus. Alle danske flagermusarter er beskyttet ifølge EU-lovgivningen
  •  hvor korridorerne berører lokaliteter med forekomst af odder
  • hvor hjortevildt færdes i forhold til de respektive vejforløb, herunder krydser disse
  • hvor lys skivevandkalv er registreret i omegnen af korridorerne
  • hvor lokaliteter for visse fuglearter kan blive berørt
  • hvor en række rødlistede insekt-, plante- og lavarter kan blive berørt

 

v      Forekomsten af birkemus undersøges af bygherren

De indsamlede resultater er anvendt til at definere et antal naturhotspots, dvs. områder inden for undersø­gelseskorridoren med de største naturværdier

De følgende figurer herunder viser nogle enkelte eksempler på kort fra Vejdirektoratets miljørapporter.

Det er planen her på hjemmesiden at bringe en sammenfatning af de negative konsekvenser for naturområder, planter og dyr, som Vejdirektoratets miljørapporter redegør for.

Untitled-1.jpg

Figuren viser undersøgelseskorridorerne A-F med forskellig farve på strækningen Haderslev - Give. Korridorerne er ”bælter”, der er bredere end motorvejen, og inden for hvilke motorvejen vil forløbe. Der er flere mulige forløb af motorvejen på strækningen ved forskellig kombination af dele af korridorerne.

Untitled-2.jpg 

Figuren viser forekomsten af paddelokaliteter i de respektive undersøgelseskorridorer. Farven af stjernerne angiver kvaliteten af lokaliteterne.

Untitled-3.jpg 

Figuren viser, hvor korridorerne berører en række naturhotspots,, dvs. områder med de største naturværdier.

SENESTE NYT
Minister vil ikke møde
motorvejsmodstandere
Læs mere

Miljørapporter
Vejdirektoratets hjemmeside
Læs mere

Medieomtale
af generalforsamling mm ..
Læs mere